I. Bendrosios nuostatos

Mes UAB „Krona LT“ (toliau- Bendrovė) tvarkome  Jūsų asmens duomenis, todėl prašome susipažinti su mūsų www.krona.lt elektroninės parduotuvės (toliau- E-parduotuvė) privatumo politika. Šioje duomenų privatumo politikoje  (toliau-Dokumentas) numatytos pagrindinės Jūsų (toliau-Naudotojas) asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir jų tvarkymo taisyklės. Todėl atidžiai perskaitykite šį Dokumentą prieš pradedant naudotis E-parduotuvės paslaugomis.

Pabrėžiame, kad Naudotojas perskaitęs Dokumentą, patvirtina, kad sutinka su šios privatumo politikos nuostatomis. Jei Naudotojas su šiuo Dokumentu nesutinka, rekomenduojame nesinaudoti šia E-parduotuve. Dokumentas yra sukurtas, pagal Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr.2016/679 reikalavimus (toliau- Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

II. Pagrindinės sąvokos

Duomenų valdytojas – UAB „Krona LT“, įmonės kodas 304177570, buveinės adresas Palangos pl. 2, Sudmantų k., LT-96327 Klaipėdos r.,  telf.: +370 608 28255, el.p.: info@krona-kitchen.lt vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Naudotojas – asmuo, kuris lankosi E-parduotuvėje, siekia nupirkti (nuperka) joje parduodamų produktų (prekių ir / ar paslaugų).

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Pastaba: valdžios institucijos, kurios gali gauti asmens duomenis, vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Slapukai (angl. cookies) – itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į Naudotojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje parduotuvėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti Naudotoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

III. Kokie asmeniniai duomenys ir kokiu pagrindu renkami?

Duomenų pavadinimasRenkami ir tvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Pirkimų duomenysAsmeninė informacija, kurią Naudotojas pateikė pirkdamas prekes E-parduotuvėje. Renkami šie Naudotojo asmens duomenys: vardą, pavardę, el.pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, prekių pristatymo būdą, mokėjimo būdą, pagrindinę informaciją apie prekes gaunančias trečiąsias šalis.Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu
Analitiniai duomenysDuomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei norint užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir E-parduotuvės: duomenys, pretenzijos bei skundai.Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu
SlapukaiNaudotojo naršymo ir elgesio www.krona.lt interneto svetainėje istorijaNaudotojo sutikimo pagrindu

Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje nesusikūrus asmeninės paskyros, pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Vardą ir pavardę;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Telefono numerį;
 • Adresą, kuriuo išrašoma sąskaita
 • Prekių pristatymo adresą (reikalinga pateikti tik pasirinkus prekės pristatymo į namus būdą).

Taip pat jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje siekiant greitesnio aptarnavimo mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Komunikacijos su jumis istoriją.

Jūs turite galimybę mūsų elektroninėje parduotuvėje susikurti savo asmeninę paskyrą, kad pirkimas ir naudojimasis elektronine parduotuve jums būtų patogesnis. Jums susikuriant ir naudojantis asmenine paskyra, mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Elektroninio pašto adresą;
 • Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją;
 • Komunikacijos su jumis istoriją;
 • Prekių peržiūrų istoriją;
 • Jūsų prie prekių paliktus klausimus ir atsiliepimus.

Susikurdami asmeninę paskyrą, bet nepirkdami mūsų elektroninėje parduotuvėje, jūs savo nuožiūra galite mums suteikti ir daugiau duomenų, kurie nėra privalomi norint naudotis asmenine paskyra elektronine parduotuve. Tokius duomenis tvarkome siekdami supaprastinti pirkimo procesą jūsų būsimiems pirkimams. Savo pasirinkimu jūs galite mums suteikti šiuos papildomus duomenis:

 • Vardą ir pavardę;
 • Telefono numerį;
 • Prekių pristatymo adresą

Kontaktų formos

Informaciją, kurią jūs pateikiate pildydami Kontaktų anketos formą renkame tam, kad galėtume su jumis susisiekti dėl jūsų pateiktų klausimų, pasiūlymų ar kitų užklausimų.

IV. Kam gali būti perduoti asmens duomenys?

Naudotojo asmens duomenys gali būti perduoti:

1. Tretiesiems asmenims, vykdantiems užsakymų pristatymo paslaugą;

2. Lietuvos Respublikos valstybei priklausančioms institucijoms, asmenims, kuriems yra pavesta vykdyti įstatymuose numatytas funkcijas;

3. Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT specialistams, E-parduotuvės ir Bendrovės administravimą teikiančioms įmonėms, apmokėjimų tarpininkams, apskaitą tvarkančiai įmonei ar asmeniui, reklamos paslaugas teikiančioms įmonėms ir kitiems subjektams, kurios padeda vykdyti mūsų veiklą.

V. Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

1. Naudotojo asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą įpareigoja daryti Bendrovės veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Naudotojo asmens duomenys, kurie tvarkomi Naudotojui sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Naudotojo sutikimo atšaukimo dienos.

VI. Kokios duomenų subjekto teisės?

1. Bendrovė savo veikloje kelia reikalavimą bei siekį užtikrinti  E-parduotuvės asmens duomenų saugumą ir tinkamą priežiūrą. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytoja, gerbia, laikosi ir įgyvendina šiais klausimais teisės aktų keliamus reikalavimus dėl tokių Naudotojo teisių:

 • teisės į informaciją. Naudotojas turi teisę būti informuotas apie Bendrovės atliekamą Naudotojo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisės gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo asmens duomenimis;
 • teisės į Naudotojo asmens duomenų ištaisymą, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs;
 • teisės būti pamirštam, kai asmens duomenys Duomenų valdytojui tampa nereikalingi siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jeigu Naudotojas atšaukia savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Naudotojas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės; Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
 • teisės apriboti Naudotojo asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; Bendrovei nebereikia Naudotojo asmens duomenų tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami, tačiau jų reikia Naudotojui, siekiančiam pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • teisės į asmens duomenų perkeliamumą. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu ar sutartimi ir tokie Naudotojo asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Tokiu atveju Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui;
 • teisės atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

2. Be jau išvardytų teisių, Naudotojas, jeigu mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva).
Bendrovė nurodo, jog visus reikiamus sprendimus priims ir būtinus veiksmus, įgyvendindama aptartas Naudotojo teises, atliks nedelsiant, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Naudotojo rašytinio kreipimosi gavimo dienos.

Kontaktų formos

Informaciją, kurią jūs pateikiate pildydami Kontaktų anketos formą renkame tam, kad galėtume su jumis susisiekti dėl jūsų pateiktų klausimų, pasiūlymų ar kitų užklausimų.